Iedereenheeft het weleensmeegemaakt: je staptzorgeloosuit de auto, sluit de deurachter je dicht en realiseert je dan met eenschrikdat je jesleutels bent vergeten. Balen! Gelukkigzijnereenpaarhandigetrucjeswaarmee je jezelf, zonder al teveelgedoe, weerachter het stuurkuntwurmen.

Gebruikeenreservesleutel:

De meesteenvoudigeoplossing is natuurlijkomeenreservesleuteltegebruiken. Bewaardezealtijd op eenveiligeplek, zoalsthuisbijeenfamilielid of in de buurt van je auto, maar buiten het zicht van anderen.

Doe-het-zelf met eentennisbal:

Heb je geenreservesleutelbij de hand? Dan kun je met eenbeetjehandigheid en eentennisbal je autodeuropenen. Ditwerktvooralgoedbijoudere auto’s met deursloten die nietgoedzijnafgesteld.

Volgdezestappen:

 • Snijdeentennisbal in twee helften.
 • Plaats de helft van de tennisbaltegen de deurkruk, zodat de bal de ruimtetussen de deur en het kozijnopvult.
 • Druk met de anderehelft van de tennisbaltegen de deurkrukterwijl je tegelijkertijdaan de deurtrekt.
 • Met eenbeetjegelukspringt de deur open.

Gebruikeen plastic strip:

Eenandereoptie is omeendunne plastic strip, zoalseencreditcard of eentrouwkaart, tegebruikenom de deurteontgrendelen.

Volgdezestappen:

 • Steek de plastic strip voorzichtig in de ruimtetussen de deur en het kozijn, terhoogte van de deurkruk.
 • Beweeg de plastic strip op en neertotdat je de vergrendelingvoelt.
 • Duw de vergrendeling met de plastic strip naarbenedenterwijl je tegelijkertijdaan de deurtrekt.
 • Met eenbeetjegeduldspringt de deur open.

Beleenslotenmaker:

Alsallebovenstaandetrucjesfalen, rest je nietsandersdaneenslotenmakertebellen. Probeereenbetrouwbareslotenmaker in de buurttevinden en leg de situatieduidelijkuit. De slotenmakerkan je autodeursnel en vakkundigopenen, zonderschadeaanterichten.

Preventie is altijdbeterdangenezen:

Om tevoorkomendat je jezelfbuitensluit, is het verstandigomeenpaareenvoudigevoorzorgsmaatregelentenemen:

 • Bewaaraltijdeenreservesleutel op eenveiligeplek.
 • Hang eensleutelhangeraan je tas of jas.
 • Maakeengewoonte van het controleren van je zakkenvoordat je de auto uitstapt.
 • Overweegomeen smart lock aanteschaffen.

Met eenbeetje planning en voorbereidingkun je jezelfeen hoop gedoe en stress besparen.

Vrijwaring:

De bovenstaandetrucjeszijnbedoeldalseennoodoplossing. Het is altijdraadzaamomeenprofessioneleslotenmakerteraadplegenals je jezelfbuitengeslotenhebt. Probeernooitom je autodeurteopenen met geweld, aangezienditschadekanveroorzakenaan je auto.

Bel ons