Algemene Voorwaarden Secure Locks

 

Artikel 1 – Betaling en eigendomsvoorbehoud
Onze facturen zijn, tenzij anders vermeld, netto contant betaalbaar zonder korting. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 35,00. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elk begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. In geval van wanbetaling behoudt SecureLocks zich het eigendomsrecht betreffende de niet betaalde goederen. In afwijking van artikel 1583 BW blijft SecureLocks eigenaar tot de dag van de volledige betaling in hoofdsom en /of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper/opdrachtgever aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen.
Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverd materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden. Voor zover als nodig machtigt de koper de verkoper in de door de koper bezette plaatsen binnen te treden. Facturen die de betalingstermijn overschrijden worden doorverwezen naar een raadsman. De kosten hieraan verbonden zijn volledig ten laste van de klant en zullen hoe dan ook geïnd worden.

Artikel 2 – Klachten
Om geldig te zijn dienen klachten bij ons toe te komen per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur wordt geacht ontvangen te zijn drie dagen na uitgiftedatum. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 3 – Geschillen
Elk geschil of eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank te Antwerpen (Vredegerecht 5de kanton). Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Call Now Button